Adres
05-820 Piastów, ul. Chopina 24a
poczta@darysyberii.pl
Tel: +48 733 933 630

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 733 933 630

Konieczne jest otwarcie paczki w obecności kuriera. Tylko sporządzony z jego udziałem protokół szkody stanowi dla firmy kurierskiej podstawę reklamacji. Następnie należy skontaktować się z nami pod numerem telefonu : +48 733 933 630

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  a. pisemnie na adres: ul. Chopina 24A, 05-820 Piastów
  b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@darysyberii.pl
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Chopina 24A , 05-820 Piastów. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 5. W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: poczta@darysyberii.pl lub telefonicznie: +48 733 933 630. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Zwrot produktów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej w pkt. 8 . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Chopina 24A, 05-820 Piastów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@darysyberii.pl
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w § 16 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Adresat:
  Dary Syberii Jolanta Gruszka , ul. Chopina 24A, 05-820 Piastów

  E’mail : ________________
  – Ja/My(*___________) niniejszym informuję/informujemy(*_______) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(______*) umowy dostawy następujących rzeczy(_____*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(__)/o świadczenie następującej usługi(_)
  – Data zawarcia umowy (_*)/odbioru(*_________)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________
  – Adres konsumenta(-ów) ______________________________
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie ). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Przy czym Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Chopina 24A, 05-820 Piastów.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  b. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.