Adres
05-820 Piastów, ul. Chopina 24a
poczta@darysyberii.pl
Tel: +48 733 933 630

Obowiązek informacyjny RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep internetowy darysyberii.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, sklep internetowy darysyberii.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych.
 2. Informacje o przetwarzaniu plików cookie znajdą Państwo pod adresem: darysyberii.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt poczta@darysyberii.pl
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy darysyberii.pl jest Sprzedający.
 5. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego na podstawie: umowy z Kupującym, będącym jej stroną, uzasadnionego interesu (np. w celu kontaktu z potencjalnym klientem pozostawiającym swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym), obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. z uwagi na przepisy o rachunkowości), zgody, jeżeli zostanie udzielona (np. w celu wysyłki newslettera).
 6. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia, czy też w celu kontaktu.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie.
 8. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Sprzedającego oraz podmioty świadczące usługi dla Sprzedającego, przy czym takie podmioty zawarły ze Sprzedającym umowy powierzenia zobowiązujące do należytej ochrony danych osobowych i ich przetwarzania według ścisłych wytycznych Sprzedającego.
 9. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, tj. przez czas realizacji zamówienia, czas wskazany w przepisach prawa, a w przypadku roszczeń – do czasu ich wyjaśnienia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 11. Kupującemu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.